• 0224 251 06 00
  • binted@bursa.bel.tr

Aydınlatma Metni

BİNTED BURSA İNSAN KAYNAKLARI TAAHHÜT EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, İMAR İNŞAAT VE TİCARET A. Ş.

 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü ‘nü “ düzenleyen 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Binted Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar, İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ve bu kanuna dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesi uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından ( Binted Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar, İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi – Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Başkanlığı No: K / 1 Osmangazi / Bursa Tel: 0.224.251 06 00 İnternet Adresi: www.binted.com.tr E-Posta: binted@bursa.bel.tr) aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Yasal sorumluluğumuz gereği 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; örnek olarak dikkatinize sunduğumuz ancak bunlarla sınırlı olmayan;  isim, soy isim, doğum yeri ve tarihi, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgâh belgesi, askerlik durumunu gösterir belge, telefon numarası, elektronik posta adresi, sgk numarası, vergi numarası, banka hesap numaraları, özgeçmiş, fotoğraf, görüntü ve ses kayıtları, aile ve sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilir kılan kısaca gerçek kişiye ilişkin kimlik, iletişim ve finans kategorilerinde yer alan her türlü bilgi anlamına gelen kişisel verilerinizi aşağıda yapmış olduğumuz açıklamalar kapsamında ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda iş ilişkisinin kanuna uygun ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanmaktadır.

 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNE GÖRE HAKLARI:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri olarak aşağıda sayılı olan haklarınıza ilişkin taleplerinizle ile ilgili olarak veri sorumlusu olan şirketimize başvurmak hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c ) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç ) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  2. e) KVK Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) ( d ) ve ( e ) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişi haklarına ilişkin taleplerini şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirilebilir. Talepler en geç 30 iş günü içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen”  11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ‘e göre şirketimize iletebilirsiniz.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

Aydınlatma metnine wwww.binted.com.tr web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla arz ederiz.

error: SAĞ TUŞ DEVRE DIŞI