• 0224 251 06 00
  • binted@bursa.bel.tr

Hizmetler ve Hukuki Statü

HİZMETLERİMİZ

Ana faaliyet konusu İnsan Kaynakları temin hizmeti olan şirketimiz Bursa il sınırları içerisinde belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, işletmeler, kooperatifler, birlikler vb. için her türlü mühendislik hizmetleri, yönetsel, kültürel, teknik, sosyal ve mali konularda müşavirlik, kontrollük ve insan kaynakları, eğitim, taahhüt, danışmanlık, denetim hizmetleri ile kongre ve kültür merkezi işletmeciliği hizmetlerini hızlı ve uzman kadrosu ile sunan bir kuruluştur.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, özel hukuk kurallarına tabi, mali ve idari, özerk ve özel bütçeli tüzel kişiliğe sahip bir şirkettir.

Şirketin gelir ve giderleri, mali tabloları uluslararası denetim ve mali müşavirlik firmaları tarafından denetlenir. Tam tasdik ve denetime tabidir.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YASAL DAYANAĞI

Madde 18: Ticaret şirketleriyle, gayesine varmak için ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler dahi tacir sayılır.

Devlet, vilayet ve belediye gibi amme hükmi şahısları ile umumi menfaate hadim cemiyetler, bir ticari işletmeyi ister doğrudan doğruya, ister amme hukuku hükümlerine göre idare edilen ve işletilen bir hükmi şahıs eliyle işletilsinler kendileri tacir sayılamazlar.

*** 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Madde 26: Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşların %50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.